Ureditev območja Cukrarne temelji na razmišljanju o simbolni povezavi med prostorom in vsebino, ki zapolnjuje ta prostor, med objektom in inštitucijo, katere podobo predstavlja njegova fasada. Ta povezanost naj se bi čutila v novih urbanističnih potezah, ki naj bi izhajale iz obstoječega urbanega tkiva in nadgradila njegove značilnosti in odlike. Koncept, ki izhaja iz oblik mesta, je enostaven in obvladljiv, hkrati pa nudi nepričakovane geometrije: enostavni in elegantnimi volumni se prepletajo z igrivimi odprtimi prostori. Odprti prostori so za meščane kraj stika s mestom, kjer pogledi se odprejo in fantazija je prosta, kjer ni še vse dorečeno in zaključeno. Definirajo jih oblikovno raznoliki objekti, vsak s svojo pojavnostjo odigra svojo vlogo in pokaže svoje značilnosti: simetričnost in monumentalnost, transparentnost in svetlost, igrivost in dinamičnost.

 


cukrarna axonometric view
Simbolna vrednost je upoštevana tudi pri umestitvi programa v posamezne objekte: objekt Cukrarne se preuredi v kulturni inkubator in muzej slovenske moderne, garaža v arhiv, osrednji volumen v okolici predstavlja novo sodobno upravno središče, izpostavljena parcela na križišču s prepoznavnim ikonskim objektom vsebuje poslovne prostore.
Predlagana zasnova nadgrajuje obstoječe prostorske kvalitete in daje nov ponos stavbam, ki bodo prenovljene. Zahodna stran območja je definirana s strnjenimi objekti, ki tvorijo ulične linije in se prilagajajo smerem v prostoru, vzhodna pa z individualnimi prosto stoječimi objekti. V centru stoji unikat, Severjeva garažna hiša. Novi objekti nadgrajujejo prostor z odzivom na te značilnosti.
Trgi in parki z raznorodnimi značilnostmi se igrivo prepletajo z objekti: veliki korporativni trgi pred objekti, orientirani na križišče, manjši intimni trgi levo in desno od nove peš poti med objektom Upravnega središča in Cukrarno, park in pot ob Ljubljanici, trgi v podaljšku parka.
NOVA POSLOVNA STAVBA
Namenjena je prodaji na trgu ali oddajanju. V njej ni prostorov upravnega središča ali drugih prostorov, vezanih na izhodišča iz natečaja.
S svojo pojavnostjo predstavlja kontrapunkt Severjevi garažni hiši na drugi strani ceste. Obe hiši sta postavljeni na zadnji točki pred vstopom v mestno središče, kjer je eksperiment še možen in dovoljen. Hišo sestavljata dva volumna, spodnji je višine okoliških objektov in tudi upošteva njihovo geometrijo, zgornji 'štrli' iznad streh in je postavljen v geometrijo novega upravnega središča.
Poslovni prostori so organizirani fleksibilno, z možnostjo odprte etaže, polovične etaže ali z manjšimi pisarnami s centralnim hodnikom, dostopni so iz dvigal v centru stavbe. Glavni reprezentativni vhod je v centralnem delu pritličja stavbe. Požarna stopnišča so postavljena simetrično na rob objekta.
Nosilna konstrukcija je zasnovana iz jeklenih požarno zaščitenih stebrov, primarnih in sekundarnih nosilcev ter armirano betonskih plošč na HI-bond pločevini. Konstrukcije stopnišč in jeder pa so armiranobetonske v celoti.
KULTURNI INKUBATOR LJUBLJANE
V skladu s tradicijo Cukrarne predlagamo, da naj objekt postane kulturni inkubator mesta Ljubljana! Po vzoru podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov bi Cukrarno z minimalnimi posegi predelali v prostor dela in ustvarjanja (še ne) uveljavljenih umetnikov, mladih birojev, neodvisnih založb in podobnih. Objekt bi ostal v lastništvu mestne občine, prostori pa bi se oddajali v najem. Na vsak način bi bila prenova Cukrarne v pisarniške prostore zelo zahtevna in draga, kljub vsemu trudu pa bi na koncu dobili nezadovoljne uporabnike in objekt, ki je izgubil vsaj del svoje duše. Tako se preobrazba Cukrarne v kulturni inkubator zdi smiselna tudi iz stališča zadovoljstva uporabnikov: kulturniki so po vsej verjetnosti edini, ki bi dejansko bili veseli, da lahko bivajo in delajo v tem objektu. In tudi edini, ki bi bila Cukrarna vesela njih. In končno bi tako tudi presekali z miselnostjo, da je najbolje v vse stare Avstroogrske komplekse stlačiti zavode, občine, arhive in podobne inštitucije. Cukrarna potrebuje živo dejavnost, arhiv ali občina pa živ objekt! V počastitev zgodovine objekta je v njem predlagan tudi dodaten program, muzej slovenske moderne.
Glavni vhod je v pritličju stavbe na severni fasadi ob Ljubljanici. V pritličju stavbe imajo trgovski prostori samostojne vhode: restavracija »Društvo mrtvih pesnikov«, bar »Poet«, knjigarna, mediateka in stripoteka. Servisni vhod je na zahodni fasadi. V prvem nadstropju se nahaja Muzej slovenske moderne, višja nadstropja pa so fleksibilno organizirana za umestitev birojev, umetnikov, agencij, založb. Prostori so vertikalno povezani preko centralnega in sekundarnega stopnišča ter novih treh dvigal v centru stavbe.
POKRAJINSKA UPRAVA (STANOVANJSKI DEL CUKRARNE)
Pokrajinska uprava kot nov element v državni strukturi potrebuje lastno vhodno fasado s trgom, da lažje uveljavi svojo prisotnost v našem prostoru. Ne potrebuje pa velikega objekta, saj ima malo programa. Stanovanjski del Cukrarne ustreza obema zahtevama.
Uporaba tega objekta za prostore županovega urada v smislu simbolne navezave politične funkcije na objekt ni najbolj posrečena - župan že ima svoj objekt v centru (rotovž), hkrati pa je tudi šef občine, torej nekako kraljuje na vrhu sosednjega objekta (upravnega središča). Dodaten objekt bi bil že tretji v njegovi zbirki. Preveč!
Glavni, reprezentančni vhod je v pritličju stavbe na zahodni fasadi. Poslovni prostori so organizirani z pisarnami, sejnimi sobami in predavalnico. Servisni vhod je na vzhodni fasadi.
cukrarna administrative center model
4 UPRAVNO SREDIŠČE - mol in ue - 29.080m2
PROGRAM, FUNKCIONALNA IN ARHITEKTURNA ZASNOVA
Nova stavba bo pomenila sodoben servis Ljubljančanom. Prostori so organizirani pregledno, z logično razmestitvijo programskih celot, funkcionalno zgledno tako za uporabnika kot zaposlene.
Glavni, reprezentančni vhod je v pritličju stavbe iz južne strani, kjer obiskovalci vstopijo neposredno v avlo. Stavba se v tem delu umakne in tvori pokrit odprt prostor, ki deluje kot monumentalen vhod v stavbo. Na podoben način se stavba razgiba tudi v stiku s Cukrarno, tako da objekta skupaj tvorita fluidno sosledje malih trgov.
Stavba je v funkcionalni in klimatski ureditvi zasnovana izrazito čebulasto, novost v pa predstavlja njen zunanji ovoj, ki je narejen v sistemu dvojne fasade. Svetloba je vodena v notranjost stavbe skozi osrednji prostor avle preko odbojnih elementov na parapetih.
Pritličje in spodnje pritličja sta v celoti namenjena avli. Nad avlo so v prvih treh nadstropjih prostori upravne enote, višje pa občine. Zaradi prostorske navezanosti upravne enote na avlo lahko zaposleni večino pogovorov z obiskovalci (recimo ob oddaji vloge za gradbeno dovoljenje) opravijo v govorilnicah neposredno ob pisarnah. Za oddelke občine to ni potrebno, pisarne so zato umeščene višje, govorilnice pa ob obodnih stenah avle.
Etaže so povezujejo 4 vrste jeder z dvojnimi dvigali in požarnimi stopnicami:
1. jedro za obiskovalce iz garaže povezuje garažo z avlo, možen je neposreden izhod iz objekta. Jedro povezuje samo zgornje pritličje s spodnjim.
2. jedro za obiskovalce povezuje avlo z zgornjimi etažami: ZG P, N1-N8
3. jedra za zaposlene povezujejo vse etaže: K2, K1, SP P, ZG P, N1-N8
4. jedro za vrtec, povezuje samo vrtec v 5. nadstropju z drop-offom v pritličju
Konstrukcija objekta je zasnovana na rastru 8x8m (raster omogoča izbiro med garažo s klasičnim parkiranjem in avtomatsko parkirno hišo v kleti). Konstrukcija objekta je klasična skeletna armirano betonska z betonskimi stebri, med katerimi so lahke predelne stene. Protipotresno varnost zagotavljajo enakomerno razporejena jedra, ki zavetrujejo objekt . Zaradi dolžine je objekt dilatiran v prečni in vzdolžni osi.
cukrarna axonometric view
PEGLEZEN 3
Stavbo sestavljata dva objekta: obstoječa hiša na Ambroževem trgu, ter nov objekt, ki najprej sledi ulični liniji na Poljanski cesti in se nato zaključi v novem trgu pred nekdanjo garažno hišo (silos)
Oblikovno se arhitektura naslanja na obstoječ objekt, zato iz zahodnega roba ter iz parka ob Ljubljanici ne predstavlja prevladujoč element v prostoru. Izstopajoči element je postavljen na vzhodni rob in kot klin v prostoru tvori razmejitev med prometnimi površinami in javnimi prostori, namenjeni samo pešcem. Pešec spremlja objekt do parka ob Ljubljanici preko širokega stopnišča med objektom in nekdanjo garažno hišo, ki se zaključi v pri fontani pred parkom. Pri stiku med obstoječim in predvidenim objektom je načrtovan odprt atrij, s prehodom do odprtega prostora za restavracijo in trgovino.
Glavni reprezentantivni vhod je iz vzhodne strani, od koder obiskovalci vstopijo v manjšo pritlično avlo. V spodnjem in zgornjem pritličju je umeščenih več lokalov s trgovskim, rekreativnim in gostinskim programom, ki imajo samostojne vhode neposredno iz ulice ali notranjega atrija. Vhod za zaposlene je na severni strani objekta ob parku.
Konstrukcija objekta je klasična skeletna armirano betonska z betonskimi stebri, med katerimi so lahke predelne stene. Protipotresno varnost zagotavljajo jedra ter posamične AB stene ki zavetrujejo objekt.
6 SILOS - NEKDANJA GARAŽNA HIŠA - zgodovinski arhiv Ljubljane - 9.805m2
Garažna hiša simbolno nadaljuje s svojo funkcijo, le da zamenja obleke, ki se bodo shranjevale oziroma "parkirale" v njej. Stavba postane Zgodovinski arhiv Ljubljane. Vsebovala bo depoje, pisarne arhiva ter pisarne Geodetske uprave, Festivala Ljubljana ter Zavod za turizem Ljubljana.
V osrednji del objekta so predvidene vertikalne komunikacije, za prezentacijo objekta se delno (v srednjem
delu) ohranijo nekdanje rampe garaž.
Na obodu spodnjih etaž so predvideni depoji arhiva, na obodu zgornjih etaž pa pisarne. V jedru zgornjih etaž bodo servisi (sejne sobe, sanitarije, čajne kuh.)
Glavni vhod je zasnovan iz trga, na južni fasadi, možen je dovoz iz parka na severni fasadi, ter vhod iz garažne hiše.
Pri prenovi objekta bo ohranjena konstrukcija ter fasada. Zaradi izolativnosti se na notranji strani fasade doda zasteklitev. V spodnjem delu se ohranijo vse talne plošče, spodnji del tako predstavlja trdo jedro objekta pri delovanju seizmičnih sil. V zgornjem delu je predvidena rušitev vsake druge plošče ter ojačitev stebrov, strešna plošča pa se dvigne za približno 1m zaradi pridobitve dodatne etaže.

 • img01
 • img02
 • img03
 • img04
 • img05
 • img06
 • img07
 • img08
 • img09
 • img10
 • img11

ZASNOVA ODPRTIH PROSTOROV
Med objekti je zasnovana skupina trgov in parkov, ki se prelivajo preko podhovov, stopnišč in tvorijo fluiden mestni prostor. Ti so razvrščeni na različnih višinah, delno so pokriti, popolnoma zaprti ali odprti na pomembne cestne povezave, ter na mirnejšo naravo.
Iz juga proti severu si sledijo:
1. Trg ob novi poslovni stavbi
2. Obstoječi park ob Roški cesti
3. Trg pred Upravnim Središčem, ki nadaljuje potezo ozelenitve ob Poljanski cesti
4. Trg pred Silos-om(nekdanja garažna hiša), ki skupaj s prejšnjim trgom zaključi potezo ozelenitve
5. Park ob Ljubljanici
6. Trg pred Pokrajinsko Upravo, ki nadaljuje potezo parka
7. Atrij med novim in starim objektom Upravnega Središča
8. Trg pred starim objektom Upravnega Središča
9. Urbano podmostje z vhodi v klub,mediateko in stripoteko
10. Urbano podmostje se prelije v delno pokriti atrij med Cukrarno in Upravnim Središčem
11. Sledi mu atrij zaprt s fasado Cukrarne ter s tremi fasadami Upravnega Središča
12. Ta se izteče v atrij zaprt s fasado Upravnega Središča ter s tremi fasadami Cukrarne

ZAGOTAVLJANJE KAKOVOSTI BIVALNEGA OKOLJA IN TRAJNOSTNE GRADNJE
Zagotavljanje trajnostne gradnje v projektu poteka na treh nivojih:
1. Pravilna strateška izbira programa glede na pozicijo in tip objekta: trajnostna gradnja se začenja že pri racionalni rabi materialov in energije za gradnjo. V okviru takega razmišljanja je vprašljiva zahtevna in draga prenova Cukrarne v pisarniške prostore. Bolj smiselna pa bi bila preureditev Cukrarne (z minimalnimi posegi) v prostor dela in ustvarjanja (kulturni inkubator).
2. Čim večja kompaktnost objektov: kompaktnost ne pomeni samo učinkovitost objekta v smislu rabe energije in funkcionalnosti, temveč tudi racionalna izraba tal. Kompaktnost pomeni večje možnosti pri pridobivanju trgov in odprtih površin. V predlogu za ureditev Cukrarne smo našteli kar 12 odprtih prostorov, od teh je kar 8 načrtovanih in le 4 obstoječi.
3. učinkovit sistem preskrbe in ravnanja z energijo

 • 1-sit00
 • 1-tl-1
 • 1-tl00
 • 1-tl01
 • arh_dia01
 • arh_dia02
 • arh_img
 • arh_tl00
 • arh_tl01
 • arh_tl02
 • cuk_img
 • cuk_tl00
 • cuk_tl01
 • cuk_tl02
 • dia01
 • dia02
 • dia03
 • dia04
 • mol_dia01
 • mol_dia02
 • mol_dia03
 • mol_dia04
 • mol_tl01
 • mol_tl02
 • mol_tl03
 • peg_img
 • peg_tl00
 • peg_tl01
 • peg_tl02
 • peg_tl03
 • pr01
 • prerezi
 • psl_dia01
 • psl_tl00
 • sit00
 • tl-1
 • tl00
 • tl01

 

OPIS ENERGETSKEGA SISTEMA IN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
Skupek objektov, ki so predmet natečaja, se bo s toplotno energijo in hladom oskrboval enotno. In sicer se bo priprava toplote in haldu vršila v centralni strojnici, ki bo v ojektu MOL-a.
Pridobivanje toplotne energije in hladu bo rešeno s sistemom KTPE (kombinirana priprava toplote in elektrike) v navezavi na polje sončnih kolektorjev s sezonskim hranilnikom toplote in sistemom toplotnih črpalk voda-voda. Objekte se bo ločeno prezračevalo s klimati z rekuperacijo toplote/hladu odpadnega zraka.
cukrarna axonometric view
Osnovne predpostavke pri snovanju sistema za energetsko oskrbo objektov. Celoten sistem je dimenzioniran na potrebno grelno moč v zimskem času. Toplotne izgube objektov naj bi bile povprečno cca. 60 W/m2, kar ob površini 70.000 m2 pomeni 4,2 MW toplotnih izgub. 25% potreb po energiji za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje je potrebno zagotoviti z obnovljivimi viri energije. V ta namen bo vgrajenih cca. 3000 m2 SSE (sončnih kolektorjev), ki bodo povezani s sezonskim hranilnikom toplote, prostornine cca. 6000 m3.
Osnova sistema KTPE bo plinski motor z notranjim zgorevanjem, ki bo porizvedel cca 2,1 MW toplote in cca. 1,5 MW električne moči. Proizvedeno električno moč se bo uporabilo za poganjanje TČ (toplotnih črpalk) voda-voda in klimatov za prezračevanje objektov.
Zimski princip delovanja, ogrevanje:
Toploto pridoblejno s SSE, oziroma shranjeno v sezonskem hranilniku toplote se bo uporabilo za predgrevanje ogrevne vode, dokler bo to smiselno. Toploto pridobljeno s sistemom KTPE se bo uporabljalo za pokrivanje osnovnih potreb po ogrevanju in sicer s površinskim (talnim) in radiatorskim ogrevanjem. Elektriko pridobljeno s sistemom KTPE pa se bo uporabljalo za poganjanje TČ voda-voda, ki bodo po potrebi dogrevale dovodni zrak v klimatih, torej za toplozračno ogrevanje.
Poletni princip delovanje, hlajenje:
Toploto pridoblejno s SSE uporabilo za predgrevanje oziroma neposredno ogrevanje ogrevne vode, ki bo poganjala absorpcijski hladilni sistem. V priperu viškov toplote, se bodo le ti shranjevali v sezonskem hranilniku toplote. V preimeru pomanjkanja toplote, pa bo le to porizvajal sistem KTPE, čigar viški se bodo prav tako shranjevali v sezonskem hranilniku toplote. Osnovne potrebe po pohlajevanju objektov se bo zagotovilo s površinskim (stropnim) hlajenjem Elektriko pridobljeno s sistemom KTPE pa se bo uporabljalo za poganjanje TČ voda-voda, ki bodo po potrebi pohlajevale dovodni zrak v klimatih, torej za zračno pohlajevanje.
FAZNOST GRADNJE
povzetek
CESTNA MREŽA
Elaborat ne posega bistveno v predvidene ureditve cestnega prometa na območju. Poljansko nabrežje ostaja odprto za promet v obe smeri, izjema je pa cesta okoli parka (mimo Ambroževega trga), ki postane enosmerna in odprta samo v določenih urah dneva za dostavo, uporablja pa se tudi za intervencijo. Poljanska in Roška cesta ter seveda most se ne spreminjajo, izjema je premik avtobusnega postajališča bližje križišču (ob Poljanski v smeri proti centru), ki ga je omogočilo klinasto oblikovanje objekta.

cukrarna administrative center model
PODZEMNO PARKIRANJE
Podzemne garaže so tri, prva je namenjena zaposlenim in obiskovalcem upravnega središča, druga samo zaposlenim, tretja pa zaposlenim in obiskovalcem novega poslovnega objekta. Prva je kombinirana z delno klasičnim delno avtomatskim parkirnim sistemom, drugi dve pa sta klasični.
Z običajnim garažnim sistemom, kjer ima vsaka garaža svoj vhodi iz javne ceste, bi se križišče Poljanske in Roške po nepotrebnem še dodatno obremenjevalo z mirujočim prometom (vožnjami do ramp v garaže). Zato je zasnovan poseben podzemni (kletni) cestni sistem, ki poveže vse vstopne točke v garaže na način, da lahko vsak uporabnik uvozi v kletno etažo na njemu najbližji vstopni točki, potem pa se po kletni cesti zapelje do garaže, kjer želi parkirati. Kontrolne točke (dvižne rampe) niso na vstopu v klet, ampak šele na vstopu v garažo iz kletne ceste.
Garažna hiša pod stavbo upravnega središča je načrtovana kot avtomatski parkirni sistem, za potrebe natečajne naloge je bil uporabljen sistem podjetja Woehr Multiparker 750, dimenzijam parkirišč pa je dodano nekaj rezerve, da se lahko kasneje uporabi tudi sistem drugega proizvajalca.
Običajen čas za odvoz avtomobila iz avtomatske garaže je približno minuto, pol minute porabijo avtomatska dvigala, pol pa v povprečju sam uporabnik iskanje ključev, nastavljanje sedeža ipd.) Za zmanjšanje tega časa je ob vsakem dvigalu dodaten prostor za odlaganje avtomobilov - medtem ko uporabnik zapravlja svoje pol minute, lahko avtomatika že gre po naslednji avto.
V smislu istočasnosti je smotrno avtomatski parkirni sistem uporabljati večinoma za obiskovalce upravnega središča, ki prihajajo v stavbo in odhajajo iz nje porazdeljeno čez cel dan, in manj za zaposlene, ki imajo večinoma skupen urnik prihajanja na delo in odhajanja domov. Zato je z avtomatskim parkiranjem rešenih samo približno tretjina parkirnih mest na območju.
Konstrukcijski raster 8x8m omogoča enostavno spremembo sistema parkiranja iz avtomatskega v klasičnega (ob širini stebrov 50cm je med njimi prostora za 3 parkirišča širine 250cm) tudi v zadnjih fazah projektiranja (v PZI), upoštevati pa je potrebno, da se bo v tem primeru število dobljenih parkirnih mest skoraj prepolovilo.
Z uporabo avtomatskega garažnega sistema bo stavba upravnega središča postala vzorčen objekt tudi v smislu tehnoloških rešitev parkiranja, podobno kot že zaradi uporabe dvojne fasade. Če napovedi iz projektne naloge o zmanjšanju avtomobilskega prometa držijo, pa se lahko v prihodnje del sistema avtomatskega parkiranja odstrani, prazen prostor pa nadomesti z drugim programom.
Ostale garažne hiše so narejena v klasičnem sistemu, z enakim konstrukcijskim rastrom (8x8m).
cukrarna administrative center modelDOSTAVA
Dostava na severni strani obravnavanega območja (Upravno središče, Peglezen, Arhiv) se večinoma vrši preko prve kletne etaže (nivo spodnjega pritličja), kjer višina prostora omogoča uvoz tudi večjim tovornjakom. Zaradi znižane višine tunela pod Poljansko cesto (ker se mora izogibati cevem komunalne infrastrukture) so vstopne točke za dostavna vozila možne samo iz Poljanskega nasipa.
Izjema na severni strani je objekt Cukrarne, ki se napaja iz Poljanskega nasipa, ter drobne trgovinice v spodnjem pritličju Peglezna, orientirane proti parku, ki se napajajo iz dovozne ceste ob objektu.
Na južni strani območja je samo en objekt, nova poslovna stavba. Dostava se vrši samo na nivoju pritličja iz parkirišča na zadnji strani parcele, dostop je neposredno iz Roške ceste, a mogoč samo z desnim zavijanjem iz smeri proti jugu.
Skupek objektov, ki so predmet natečaja, se bo s toplotno energijo in hladom oskrboval enotno. In sicer se bo priprava toplote in haldu vršila v centralni strojnici, ki bo v objektu MOL-a.
Pridobivanje toplotne energije in hladu bo rešeno s sistemom KTPE (kombinirana priprava toplote in elektrike) v navezavi na polje sončnih kolektorjev s sezonskim hranilnikom toplote in sistemom toplotnih črpalk voda-voda. Objekte se bo ločeno prezračevalo s klimati z rekuperacijo toplote/hladu odpadnega zraka.
Osnovne predpostavke pri snovanju sistema za energetsko oskrbo objektov. Celoten sistem je dimenzioniran na potrebno grelno moč v zimskem času. Toplotne izgube objektov naj bi bile povprečno cca. 60 W/m2, kar ob površini 70.000 m2 pomeni 4,2 MW toplotnih izgub. 25% potreb po energiji za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje je potrebno zagotoviti z obnovljivimi viri energije. V ta namen bo vgrajenih cca. 3000 m2 SSE (sončnih kolektorjev), ki bodo povezani s sezonskim hranilnikom toplote, prostornine cca. 6000 m3.
Osnova sistema KTPE bo plinski motor z notranjim zgorevanjem, ki bo porizvedel cca 2,1 MW toplote in cca. 1,5 MW električne moči. Proizvedeno električno moč se bo uporabilo za poganjanje TČ (toplotnih črpalk) voda-voda in klimatov za prezračevanje objektov.
Zimski princip delovanja, ogrevanje:
Toploto pridoblejno s SSE, oziroma shranjeno v sezonskem hranilniku toplote se bo uporabilo za predgrevanje ogrevne vode, dokler bo to smiselno. Toploto pridobljeno s sistemom KTPE se bo uporabljalo za pokrivanje osnovnih potreb po ogrevanju in sicer s površinskim (talnim) in radiatorskim ogrevanjem. Elektriko pridobljeno s sistemom KTPE pa se bo uporabljalo za poganjanje TČ voda-voda, ki bodo po potrebi dogrevale dovodni zrak v klimatih, torej za toplozračno ogrevanje.
Poletni princip delovanje, hlajenje:
Toploto pridobljeno s SSE uporabilo za predgrevanje oziroma neposredno ogrevanje ogrevne vode, ki bo poganjala absorpcijski hladilni sistem. V primeru viškov toplote, se bodo le ti shranjevali v sezonskem hranilniku toplote. V primeru pomanjkanja toplote, pa bo le to proizvajal sistem KTPE, čigar viški se bodo prav tako shranjevali v sezonskem hranilniku toplote. Osnovne potrebe po ohlajevanju objektov se bo zagotovilo s površinskim (stropnim) hlajenjem Elektriko pridobljeno s sistemom KTPE pa se bo uporabljalo za poganjanje TČ voda-voda, ki bodo po potrebi ohlajevale dovodni zrak v klimatih, torej za zračno ohlajevanje.

{mosmap address='Ambrožev trg, 1000 Ljubljana, Slovenia'|zoom='14'|zoomType='Large'|zoomNew='1'|showMaptype='1'|align='left'| overview='1'|text='Cukrarna'}

Podatki o projektu:

Projekt št.: 090821
Naročnik: Mestna občina Ljubljana
Lokacija: Ljubljana, Slovenia
Datum: Julij 2009
Projektna ekipa: Ivo Buda, Tomaz Kristof, Jernej Turnšek, Manfredo Bianchi, Simona Maksimovic, Meta Zupančič
Površina: 70.000m2

Povezave:

http://ec2.it/ivobuda/projects/112871-Nuovo-centro-amministrativo-e-sistemazione-urbana-dell-area-Cukrarna-nel-centro-storico-di-Lubiana

http://europaconcorsi.com/projects/112871-Nuovo-centro-amministrativo-e-sistemazione-urbana-dell-area-Cukrarna-nel-centro-storico-di-Lubiana

opis energetskega sistema in energetske učinkovitosti

Skupek objektov, ki so predmet natečaja, se bo s toplotno energijo in hladom oskrboval enotno. In sicer se bo priprava toplote in haldu vršila v centralni strojnici, ki bo v ojektu MOL-a.

Pridobivanje toplotne energije in hladu bo rešeno s sistemom KTPE (kombinirana priprava toplote in elektrike) v navezavi na polje sončnih kolektorjev s sezonskim hranilnikom toplote in sistemom toplotnih črpalk voda-voda. Objekte se bo ločeno prezračevalo s klimati z rekuperacijo toplote/hladu odpadnega zraka.

Osnovne predpostavke pri snovanju sistema za energetsko oskrbo objektov. Celoten sistem je dimenzioniran na potrebno grelno moč v zimskem času. Toplotne izgube objektov naj bi bile povprečno cca. 60 W/m2, kar ob površini 70.000 m2 pomeni 4,2 MW toplotnih izgub. 25% potreb po energiji za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje je potrebno zagotoviti z obnovljivimi viri energije. V ta namen bo vgrajenih cca. 3000 m2 SSE (sončnih kolektorjev), ki bodo povezani s sezonskim hranilnikom toplote, prostornine cca. 6000 m3.

Osnova sistema KTPE bo plinski motor z notranjim zgorevanjem, ki bo porizvedel cca 2,1 MW toplote in cca. 1,5 MW električne moči. Proizvedeno električno moč se bo uporabilo za poganjanje TČ (toplotnih črpalk) voda-voda in klimatov za prezračevanje objektov.

Zimski princip delovanja, ogrevanje:

Toploto pridoblejno s SSE, oziroma shranjeno v sezonskem hranilniku toplote se bo uporabilo za predgrevanje ogrevne vode, dokler bo to smiselno. Toploto pridobljeno s sistemom KTPE se bo uporabljalo za pokrivanje osnovnih potreb po ogrevanju in sicer s površinskim (talnim) in radiatorskim ogrevanjem. Elektriko pridobljeno s sistemom KTPE pa se bo uporabljalo za poganjanje TČ voda-voda, ki bodo po potrebi dogrevale dovodni zrak v klimatih, torej za toplozračno ogrevanje.

Poletni princip delovanje, hlajenje:

Toploto pridoblejno s SSE uporabilo za predgrevanje oziroma neposredno ogrevanje ogrevne vode, ki bo poganjala absorpcijski hladilni sistem. V priperu viškov toplote, se bodo le ti shranjevali v sezonskem hranilniku toplote. V preimeru pomanjkanja toplote, pa bo le to porizvajal sistem KTPE, čigar viški se bodo prav tako shranjevali v sezonskem hranilniku toplote. Osnovne potrebe po pohlajevanju objektov se bo zagotovilo s površinskim (stropnim) hlajenjem Elektriko pridobljeno s sistemom KTPE pa se bo uporabljalo za poganjanje TČ voda-voda, ki bodo po potrebi pohlajevale dovodni zrak v klimatih, torej za zračno pohlajevanje.

FAZNOST GRADNJE

povzetek

CESTNA MREŽA

Elaborat ne posega bistveno v predvidene ureditve cestnega prometa na območju. Poljansko nabrežje ostaja odprto za promet v obe smeri, izjema je pa cesta okoli parka (mimo Ambroževega trga), ki postane enosmerna in odprta samo v določenih urah dneva za dostavo, uporablja pa se tudi za intervencijo. Poljanska in Roška cesta ter seveda most se ne spreminjajo, izjema je premik avtobusnega postajališča bližje križišču (ob Poljanski v smeri proti centru), ki ga je omogočilo klinasto oblikovanje objekta.


 

PODZEMNO PARKIRANJE

Podzemne garaže so tri, prva je namenjena zaposlenim in obiskovalcem upravnega središča, druga samo zaposlenim, tretja pa zaposlenim in obiskovalcem novega poslovnega objekta. Prva je kombinirana z delno klasičnim delno avtomatskim parkirnim sistemom, drugi dve pa sta klasični.

Z običajnim garažnim sistemom, kjer ima vsaka garaža svoj vhodi iz javne ceste, bi se križišče Poljanske in Roške po nepotrebnem še dodatno obremenjevalo z mirujočim prometom (vožnjami do ramp v garaže). Zato je zasnovan poseben podzemni (kletni) cestni sistem, ki poveže vse vstopne točke v garaže na način, da lahko vsak uporabnik uvozi v kletno etažo na njemu najbližji vstopni točki, potem pa se po kletni cesti zapelje do garaže, kjer želi parkirati. Kontrolne točke (dvižne rampe) niso na vstopu v klet, ampak šele na vstopu v garažo iz kletne ceste.

Garažna hiša pod stavbo upravnega središča je načrtovana kot avtomatski parkirni sistem, za potrebe natečajne naloge je bil uporabljen sistem podjetja Woehr Multiparker 750, dimenzijam parkirišč pa je dodano nekaj rezerve, da se lahko kasneje uporabi tudi sistem drugega proizvajalca.

Običajen čas za odvoz avtomobila iz avtomatske garaže je približno minuto, pol minute porabijo avtomatska dvigala, pol pa v povprečju sam uporabnik iskanje ključev, nastavljanje sedeža ipd.) Za zmanjšanje tega časa je ob vsakem dvigalu dodaten prostor za odlaganje avtomobilov - medtem ko uporabnik zapravlja svoje pol minute, lahko avtomatika že gre po naslednji avto.

V smislu istočasnosti je smotrno avtomatski parkirni sistem uporabljati večinoma za obiskovalce upravnega središča, ki prihajajo v stavbo in odhajajo iz nje porazdeljeno čez cel dan, in manj za zaposlene, ki imajo večinoma skupen urnik prihajanja na delo in odhajanja domov. Zato je z avtomatskim parkiranjem rešenih samo približno tretjina parkirnih mest na območju.

Konstrukcijski raster 8x8m omogoča enostavno spremembo sistema parkiranja iz avtomatskega v klasičnega (ob širini stebrov 50cm je med njimi prostora za 3 parkirišča širine 250cm) tudi v zadnjih fazah projektiranja (v PZI), upoštevati pa je potrebno, da se bo v tem primeru število dobljenih parkirnih mest skoraj prepolovilo.

Z uporabo avtomatskega garažnega sistema bo stavba upravnega središča postala vzorčen objekt tudi v smislu tehnoloških rešitev parkiranja, podobno kot že zaradi uporabe dvojne fasade. Če napovedi iz projektne naloge o zmanjšanju avtomobilskega prometa držijo, pa se lahko v prihodnje del sistema avtomatskega parkiranja odstrani, prazen prostor pa nadomesti z drugim programom.

Ostale garažne hiše so narejena v klasičnem sistemu, z enakim konstrukcijskim rastrom (8x8m).

DOSTAVA

Dostava na severni strani obravnavanega območja (Upravno središče, Peglezen, Arhiv) se večinoma vrši preko prve kletne etaže (nivo spodnjega pritličja), kjer višina prostora omogoča uvoz tudi večjim tovornjakom. Zaradi znižane višine tunela pod Poljansko cesto (ker se mora izogibati cevem komunalne infrastrukture) so vstopne točke za dostavna vozila možne samo iz Poljanskega nasipa.

Izjema na severni strani je objekt Cukrarne, ki se napaja iz Poljanskega nasipa, ter drobne trgovinice v spodnjem pritličju Peglezna, orientirane proti parku, ki se napajajo iz dovozne ceste ob objektu.

Na južni strani območja je samo en objekt, nova poslovna stavba. Dostava se vrši samo na nivoju pritličja iz parkirišča na zadnji strani parcele, dostop je neposredno iz Roške ceste, a mogoč samo z desnim zavijanjem iz smeri proti jugu.

Skupek objektov, ki so predmet natečaja, se bo s toplotno energijo in hladom oskrboval enotno. In sicer se bo priprava toplote in haldu vršila v centralni strojnici, ki bo v objektu MOL-a.

Pridobivanje toplotne energije in hladu bo rešeno s sistemom KTPE (kombinirana priprava toplote in elektrike) v navezavi na polje sončnih kolektorjev s sezonskim hranilnikom toplote in sistemom toplotnih črpalk voda-voda. Objekte se bo ločeno prezračevalo s klimati z rekuperacijo toplote/hladu odpadnega zraka.

Osnovne predpostavke pri snovanju sistema za energetsko oskrbo objektov. Celoten sistem je dimenzioniran na potrebno grelno moč v zimskem času. Toplotne izgube objektov naj bi bile povprečno cca. 60 W/m2, kar ob površini 70.000 m2 pomeni 4,2 MW toplotnih izgub. 25% potreb po energiji za ogrevanje, hlajenje in prezračevanje je potrebno zagotoviti z obnovljivimi viri energije. V ta namen bo vgrajenih cca. 3000 m2 SSE (sončnih kolektorjev), ki bodo povezani s sezonskim hranilnikom toplote, prostornine cca. 6000 m3.

Osnova sistema KTPE bo plinski motor z notranjim zgorevanjem, ki bo porizvedel cca 2,1 MW toplote in cca. 1,5 MW električne moči. Proizvedeno električno moč se bo uporabilo za poganjanje TČ (toplotnih črpalk) voda-voda in klimatov za prezračevanje objektov.

Zimski princip delovanja, ogrevanje:

Toploto pridoblejno s SSE, oziroma shranjeno v sezonskem hranilniku toplote se bo uporabilo za predgrevanje ogrevne vode, dokler bo to smiselno. Toploto pridobljeno s sistemom KTPE se bo uporabljalo za pokrivanje osnovnih potreb po ogrevanju in sicer s površinskim (talnim) in radiatorskim ogrevanjem. Elektriko pridobljeno s sistemom KTPE pa se bo uporabljalo za poganjanje TČ voda-voda, ki bodo po potrebi dogrevale dovodni zrak v klimatih, torej za toplozračno ogrevanje.

Poletni princip delovanje, hlajenje:

Toploto pridobljeno s SSE uporabilo za predgrevanje oziroma neposredno ogrevanje ogrevne vode, ki bo poganjala absorpcijski hladilni sistem. V primeru viškov toplote, se bodo le ti shranjevali v sezonskem hranilniku toplote. V primeru pomanjkanja toplote, pa bo le to proizvajal sistem KTPE, čigar viški se bodo prav tako shranjevali v sezonskem hranilniku toplote. Osnovne potrebe po ohlajevanju objektov se bo zagotovilo s površinskim (stropnim) hlajenjem Elektriko pridobljeno s sistemom KTPE pa se bo uporabljalo za poganjanje TČ voda-voda, ki bodo po potrebi ohlajevale dovodni zrak v klimatih, torej za zračno ohlajevanje.